Zanima me odakle potice poreklo Sesum. Ja sam rodjena u selu Jablanica z.p. Gradiska, Republika Srpska. Znam da Sesuma ima U Srbiji negde oko Kragujevca, U Vojvodini, selo Rebrovac kod Banja Luke.
Neke podatke imam ali nisam sigurna da su tacni.

Lepa Sesum
Zapadna Australiaja
[email protected]

3 KOMENTARA

 1. Poreklo prezimena

  Veliki broj ljudi koji nose ovo prezime potièu iz okoline Kupresa i uglavnom slave Svetog Jovana ili Svetog Gorga. Prema popisu Srpske pravoslavne crkve, postojala je i porodica Šešuma u Bosanskoj Gradišci koja slavi Lazarevu subotu, ali su oni doseljenici. Šešumi su pre poèetka 20. veka ?iveli u Drvaru, Kupresu, Bugojnu, Glamoèu, Sanskom Mostu i Gradišci (po jedna porodica u poslednje dve opštine), to jest na podruèju Bosanske Krajine.

  Ovi krajevi su nakon velikog Beèkog rata (1683-1699) opustošeni od strane mletaèkih uskoka, pa je turska vlast u 18. veku, ?eleæi da ima naseljenu granicu, podsticala naseljavanje. Veæina stanovništva je doseljena iz susednih podruèja Like, Hercegovine i Dalmacije. Tako su se i Šešumi naselili na podruèje Kupresa, došavši tu sa Popovog Polja iz Hercegovine. Prezime Šešum je postojalo i pre austrougarskog popisa, odnosno upisa po prezimenima u poreski spisak 1879. godine. Postoje predanja o stapanju drugih porodica u Šešume i obrnuto, a tom smislu figuriraju prezimena: Popoviæ, Uboviæ, ?drnja, ?dero, Bjeljac, Lukiæ, Spremo itd.

  U Magarskoj na Balatonu, u jednom manastiru, pronageni su podaci da je ktitor tog manastira bio izvesni Šešun, koji je bio poreklom sa Korèule. Porodica je nosila prezime Šešun verovatno zbog govornog podruèja, da bi se kasnije, nakon preseljenja u kontinentalni deo, prezime promenilo u Šešum. Poznato je da su do poslednjeg rata u Bosni Šešumi ?iveli u Kupresu, Bugojnu, Livnu, Sanskom Mostu i Drvaru (gde Šešumi ?ive u selima Ljeskovica i Vidovo Selo), a u Podgadcima kod Gradiške, u jednom od sela, ?ive prete?no Šešumi.

  Šešum

  Za Šešume nas pita g. Zoran Èaviæ. Buduæi da nam nije odgovorio na molbu da pošalje konkretnije podatke, pretpostavljamo da je u pitanju porodica po majèinoj liniji srodstva. U kratkom dopisu ka?e da je to “srpsko-pravoslavna porodica iz okoline Livna i Kupresa” i da slavi Sv. Jovana.
  Buduæi da nam je to minimum elemenata neophodan u potrazi za nekim prezimenom, potrudili smo se da mu pru?imo odgovor bar u osnovnim crtama.
  Prema šematizmima za godine 1892. godinu, Šešumi u Bosni su zabele?eni u više parohija i sa razlièitim slavama. Pored Jovanjdana koji slave predstavnici ove familije u okolini Ravnog, kod Bugojna, postoje i one koje slave, na primer, Lazarevu Subotu – u Gradiški, Sv. Iliju – u Bugojnu i Gurgevdan – u Glamoèu, Gradiški, Livnu i Travniku.
  Prema savremenijim podacima o stanovništvu okoline Livna, koji datiraju od sredine 20. veka – nema ni pomena o Šešumima, osim onih u uskom podruèju Ravnog i Vukovskog polja, podno kupreške visoravni, sa slavom Sv. Jovan. Oni su i jedini koji se spominju.
  U Vukovskom polju, u mestu zvanom Zanoglina, postoji Šešumova Dolina. Prema tako nepotpunim podacima, èini se da bi ovde, u mestima Riliæ i Zanoglina, u Ravnom, i u Donjem Vukovskom moglo biti nekoliko razlièitih grana Šešuma.
  U Riliæu su tri grane Šešuma. Oni sa slavom Sv. Marko imalo si staro prezime ?drnja. Njihov predak se doselio iz Glamoèa u kuæu Šešuma – verovatno se prisetio, ali je zadr?ao svoju slavu, Markovdan.
  Drugi su sa slavom Gurgevdana, kojima je staro prezime bilo Popoviæi i Ubaviæi, starinom iz Popova, u Hercegovini, gde su dva njihova pretka ubila bega i odbegla u Mednu kod Varcar Vakufa, sada Mrkonjiæ Grad.
  Treæi ili “pravi” Šešumi su nastanjeni na kraju sela Riliæ i oni slave Sv. Jovana. Doselili su se iz Glamoèa i staro prezime im je bilo Paniæ. Deda doseljenog pretka najpre je došao u Zanoglinu u prvoj polovini 19. veka i odatle ga beg preselio ovamo “pre Austrije”, to jest austrijske okupacije Bosne i Hercegovine.
  Šešumi u Zanoglini slave sasvim drugu slavu – Gurgevdan, ali su istog porekla i korena kao Šešumi sa slavom Jovanjdan u Riliæu. Naime, njihov predak se naselio iz Glamoèa iz Ubaviæa Doline poèetkom 19. veka.
  U Donjem Vukovskom takoge je bilo Šešuma èiji se predak doselio iz Zanoglina, “pre Austrije”, ali sa slavom Sv. Ilija. Oni su pod najam radili kod nekog Kne?iæa iz Šemanovaca, koji je slavio Sv. Jovana. Mo?emo samo da pretpostavimo da su vremenom ili kao prizeæeni uzeli njegovu slavu, Jovanjdan, za svoju.
  Toliko, na osnovu ovo malo podataka. Inaèe o daljoj starini Šešuma, te vrlo zanimljivoj etimologiji njihovog prezimena mogla bi da se napiše èitava studija.
  Èaviæi škrti s podacima

  Nije nam u potpunosti jasno zašto nam g. Zoran daje sumarne i neprecizne podatke, ako je veæ u pitanju rogaèka, bliska familija, jer Šešumi u Livnu i Kupresu slave sasvim druge slave, od one koju on navodi. Doduše, moguæe je da su njegovi podaci starijeg vremena, da se odnose na period pre kraja 19. veka.
  J. Dedijer ih u svojim istra?ivanjima Hercegovine s poèetka 20. veka takoge nije zabele?io.

  ljiljanale
  cro
  [email protected]

 2. ja sam udata u Šešume. Poreklo im je iz Kupresa – selo Rilić
  Raseljeni su svugdje po svjetu.Svi Šešumi u mom mjestu slave Đurđevdan.
  Puno porodica živi u Vojvodini
  Pozz za sve Šešume sirom svjeta

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here