ARHITEKTA SA ISKUSTVOM

0
301

Zahtevi za radno mesto: Školska sprema: VSS/VII–1 građevinski fakultet; arhitektonski fakultet Radno iskustvo: Minimum 3 godina rada u struci, na poslovima projektovanja Posebna znanja i veštine: Poželjna Licenca odgovornog projektanta i/ili Licenca odgovornog izvođača radova; visoka informatička pismenost; iskustvo u razradi i finalnoj izradi arhitektonskih/građevinskih projekata usmerenost na postizanje rezultata; Osnovni zadatak radnog mesta: Projektovanje i izrada projektne dokumentacije u skladu sa zahtevima korisnika, utvrđenim planovima, procedurama i uputstvima. Ovlašćenja i odgovornosti: izrada projektne dokumentacije arhitektonskih/građevinskih projekata u skladu sa zahtevima investitora i važećim zakonima, pravilnicima i urbanističkim uslovima izrada opšte, tekstualne, grafičke i druge dokumentacije za projekte koordinacija sa projektantima (učesnicima u projektu) svih faza projekta komunikacija sa nadležnim službama uz ishodovanje dozvola i saglasnosti osvajanje i primena novih tehnologija, tipova opreme, materijala i postupaka koordinacija i informisanje ostalih projektanata i rukovodilaca o toku i dinamici projekta kolegijalna saradnja u razmeni stručnih i profesionalnih informacija, saradnja sa revidentima projektovanje u skladu sa propisima iz relevantnih oblasti, u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji, zakonom o zaštiti od požara, zaštita na radu primena relevantnih procedura koje se odnose na sisteme kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, predlaganje korektivnih i preventivnih mera i mera poboljšavanja u IMS sprovođenje ovlašćenja i odgovornosti u skladu sa zakonom i etičkim standardima. Prava i odgovornosti iz radnog odnosa: U skladu sa Ugovorom o radu i pratećim aneksima.Original Article