Oktacron je strateški partner kompanija koje teže da ubrzaju i optimizuju bezbednosne procese, unaprede nadgledanje IT sistema i dostignu novi nivo cyber bezbednosti.

Uz preko 20 godina iskustva u domenu zaštite podataka, procene rizika od cyber napada i upravljanja incidentima, Oktacron kombinuje vodeću tehnologiju, najnovije threat intelligence alate i stručne konsultantske usluge da klijente sprovede kroz transformaciju – od reaktivnog ka proaktivnom pristupu bezbednosti.

POTREBAN NAM JE ANALITIČAR BEZBEDNOSTI.

Potrebni ste nam da budete deo tima koji teži da ubrza i optimizuje bezbednosne procese, unapredi nadgledanje IT sistema i dostigne novi nivo sajber bezbednosti.

Oktacron Security Operations Centar je moderan centar za 24/7 nadgledanje eksternih sistema, detekciju, analizu, forenziku i odgovor na incidente.

VAŠA POZICIJA PODRAZUMEVA:

 • Praćenje IT sistema klijenata, obaveštavanje o kritičnim incidentima i pružanje kontinuirane podrške kroz:
  • holistički, 360° pregled IT sistema,
  • 24/7 monitoring sistema,
  • obaveštenja o incidentima,
  • procenu ranjivosti,
  • nadgledanje internih i eksternih pretnji,
  • forenzičko izveštavanje u realnom vremenu,
  • podršku u unapređenju postojećeg okruženja,
  • učestvovanje u planiranju budućih servisa i optimizaciji performansi kako bi se osigurala zaštita tih sistema, informacionih resursa i podataka u njima.
 • Rad sa različitim timovima kako bi se istražilo potencijalno narušavanje bezbednosti i pravovremeno reagovalo na pretnje.
 • Kontinuiranu edukaciju i održavanje svesti o sajber trendovima, pretnjama i ranjivostima sistema.

NEOPHODNI USLOVI:

 • Poznavanje Windows/Windows server sistema i ključnih servisa
 • Iskustvo u analizi sistemskih logova i namenskih logova
 • Osnovno poznavanje Linux okruženja
 • Osnovno razumevanje scripting-a i/ili nekog query jezika
 • Iskustvo sa virtualizacionim platformama (implementacija, upravljanje, konfigurisanje)
 • Osnovno poznavanje Sentinel i Azure servisa i usluga ili
 • Iskustvo na nekim od sledećih pozicija: Information Security Analyst, System Administrator, IT Support Specialist, Cryptanalyst, Junior Penetration Tester, Source Code Auditor, Security Auditor
 • Poznavanje engleskog jezika

POŽELJNI USLOVI:

 • Posedovanje relevantnih tehničkih i/ili bezbednosnih sertifikata (npr. CISSP, CCNA, MTA, MCE, CCDA, CCNA – Security)
 • Iskustvo sa nekim od sledećih proizvoda ili tehnologija: Fortinet, Splunk Enterprise Security, IBM QRadar, FireEye Helix, Elastic (ELK) Stack, Ansible, Puppet, Chef, Qualys, SCCM, SolarWinds

ŠTA MI NUDIMO:

 • Prijatno radno okruženje uz visok nivo kreativne slobode
 • Benefite koji će doprineti vašoj produktivnosti: mogućnost učenja i razvoja kroz obuke, edukacije i kurseve, obezbeđen ručak, grickalice i osveženje
 • Priliku da radite sa timom iskusnih stručnjaka iz Cyber Security oblasti
 • Privatno zdravstveno osiguranje

Prijavite se i pridružite se našem timu.

Saznajte više o nama: https://oktacron.rs/

Oktacron is a strategic partner to companies that strive to speed up and optimize security processes, improve monitoring of IT systems and reach a new level of cyber security.

With over 20 years of experience in the field of data protection, cyber-attack risk assessment, and incident management, Oktacron combines leading technology, the latest threat intelligence tools, and professional consulting services to guide clients through a transformation – from a reactive to a proactive approach to security.

WE ARE LOOKING FOR A SECURITY ANALYST.

We need you to be part of a team that strives to speed up and optimize security processes, improve monitoring of IT systems and reach a new level of cyber security.

The Oktacron Security Operations Center is a modern center for 24/7 monitoring of external systems, detection, analysis, forensics, and incident response.

YOUR RESPONSIBILITIES WOULD INCLUDE:

 • Monitoring of clients' IT systems, reporting of critical incidents, and provision of continuous support through:
  • holistic, 360° overview of the IT System,
  • 24/7 monitoring of the system,
  • incident reporting,
  • risk assessment,
  • tracking of internal and external threats,
  • real-time forensic reporting,
  • assistance in improving the current environment,
  • participation in planning future services and optimizing systems to ensure the protection of these systems, and the information resources and data in them.
 • Working with different teams to investigate potential security breaches and respond to threats in a timely manner.
 • Continuous education and maintenance of awareness of cyber trends, threats, and system vulnerabilities.

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE:

 • Familiarity with Windows / Windows server systems and key services
 • Experience in analyzing systems and dedicated logs
 • Basic familiarity with the Linux OS
 • Basic understanding of scripting and query languages
 • Experience with virtualization platforms (implementation, control, configuration)
 • Basic familiarity with Sentinel and Azure services or
 • Experience in the following positions: Information Security Analyst, System Administrator, IT Support Specialist, Cryptanalyst, Junior Penetration Tester, Source Code Auditor, Security Auditor

DESIRABLE SKILLS:

 • Possession of relevant technical and/or security certificates (eg CISSP, CCNA, MTA, MCE, CCDA, CCNA – Security)
 • Experience with one of the following products or technologies: Fortinet, Splunk Enterprise Security, IBM QRadar, FireEye Helix, Elastic (ELK) Stack, Ansible, Puppet, Chef, Qualys, SCCM, SolarWinds

WHAT WE OFFER:

 • A pleasant work environment with a high level of creative freedom
 • Benefits that will contribute to your productivity: the possibility of learning and development through training, education and courses, provided lunch, snacks, and refreshments
 • The opportunity to work with a team of experienced experts in the Cyber Security field
 • Private health insurance

Apply and become a part of our team.

Find out more about us: https://oktacron.rs/

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here