Bakanlık harekete geçti: 1212 kumar sitesi için suç duyurusu Son Dakika Ekonomi Haberleri

0
25

Bakanlık harekete geçti: 1212 kumar sitesi için suç duyurusu Son Dakika Ekonomi Haberleri

Maddesine göre, disiplin suçları, 477 SK’nun oda ve göz hapsi cezasıyla cezalandırdığı fiillerdir. 477 SK’da disiplin suçlarının unsur ve cezalarıyla ilgili hususlar 47-61/A maddelerinde gösterilmiştir. Daha öncede belirtildiği gibi 477 SK’la, AsCK’da yer alan askeri kabahatlerin çoğu iktibas edilerek “disiplin suçu” haline getirilmiş ve bu şekilde disiplin suçu haline getirilen askeri kabahatler hakkında AsCK’da yer alan hükümler zımni olarak ilga edilmiştir. AsCK’nun 150/1-C maddesinde[66], askeri elbise ile halk nazarında mayup[67] görülen kimselere bilerek refakat eden askeri şahısların bir aydan altı aya kadar cezalandırılacakları düzenlenmiştir. Fıkrasında ise, mayup kimselere bilerek refakatin az vahim halinde kısa hapis cezası verileceği belirtilmiştir.

Maddesi de, amirin, maiyetinin şeref ve haysiyetini, sağlığını, özlük hakları­nı gözetmeye mecbur olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden, örneğin, hasta olan astını muayeneye sevk etmeyen, astlarının yiyecek ve giyeceklerini zamanında tedarik ettirip dağıtmayan, astlarının izin ve istirahatlarını zamanında kullandırmayan amirler, astlarını gözetim görevinde ihmal etmek suçunu işlemiş olurlar[143]. Dolayısıyla suç tedbirli bir amirden beklenen özen ve ihtimamın gösterilmemesi hallerinde taksirli olarak işlenebilir[144]. Askeri disiplinin gelişiminde kendiliğinden, resmi formaliteye dayanmadan oluşan mekanizmalar da yer almaktadır. Askerlerin savaşıp savaşmayacakları ve nasıl savaşacakları en başta hiyerarşik olmayan arkadaşlık ilişkilerine bağlıdır. Bu ilişkiler tek tek askerlere, özellikle muharebenin koşulları altında ortaya çıkabilecek aşırı zorluklar karşısında, hiçbir eğitim ve talim programının ve tepeden gelme hiçbir emir ve komutanın sağlayamayacağı destek ve kuvveti verir. Ancak arkadaş grupları sadece dayanışma ve karşılıklı desteğe dayalı bir sığınma ve himaye kolektifi değil; aynı zamanda, kimileyin acımasız olabilen kural ihlallerinin de ortamıdır[12]. Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı, hukuki temelleri, hak arama özgürlüğü ile ilişkisi olumlu ve olumsuz yönleriyle bu bütün içerisinde yer alan müzakere, tarafsız ön değerlendirme, vakaların saptanması, kısa duruşma yöntemleriyle arabuluculuk ve uzlaştırma kurumları ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilip irdelenmesi. Uluslararası toplumda özellikle önem arz eden ve etkinliği olan belirli uluslararası yargı organlarının hukuki dayanakları, görev, yetki ve yargılama usulleri ile bazı örnek kararlarının incelendiği bir derstir. Çevreye ilişkin genel esaslar, temel kavramlar ve bilgiler verildikten sonra, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında çevre hakkı irdelenecektir. Sonrasında sırasıyla, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği hükümleri irdelenerek, TCK’nunda öngörülen çevrenin korunmasına ilişkin ve ilgili suçlar ile Kabahatler Kanunu’nun uygulanması irdelenecektir. Milletlerarası Tahkim Hukuku dersi ile milletlerarası tahkime dair konuların doktrin, mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar çerçevesinde devlet yargılamasından farkının ortaya konması amaçlanmaktadır.

  • (2) Suçun, meslek ve sanat,ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun,başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslimedilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis veüçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
  • Eğer son gün resmi tatile rastlarsa süre tatili takip eden ilk günün mesai saati sonunda biter.
  • (3) Kanunların suç ve cezaiçeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz.
  • Kanunun kabahat saydığı, kanunen taşınması yasak olmayan (ruhsatlı) silahın umuma açık yerlerde gösterilerek taşınmasıdır.

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” hükmünü taşımaktadır. [93]   Burada kullanılan “ve” bağlacının “veya” olarak anlaşılması gerekir. Çünkü mevzuatımızda yer alan “amir ve üst” kelime öbeklerini “amir veya üst” olarak algılamak ve uygulamak hakkaniyete daha uygundur. Eğer, amaçsal yorum yapılmaz da sözel yorumla yetinilirse, amir konumunda olmayan üstlere karşı girişilen maddenin tanımladığı fiiller, cezalandırılmamış olacaktır\. Kazançlarını anında çek, hızlı ve kolay işlemlerin keyfini sür. paribahis\. Böylece askerlik hizmetinin yürütülmesinde büyük sorumluluğu olan üstler korunmamış olacaktır. Bu da kanun koyucunun amacına aykırı bir uygulama meydana getirecektir (Yıldırım, Askeri disiplin, s.89-90). Disiplin cezalarında amaç unsuru yönünden sakatlık hali, ancak disiplin amirinin haksız yere kasten ceza vermesi halinde gerçekleşebilir. Kaldı ki disiplin amirinin bu şekilde kasten hakedilmemiş disiplin cezası vermesi AsCK’nun 111.

Yıl sonu itibarıyla devam eden davalar sebebiyle Kılıç ve Kavala’nın tutukluluk hali sürdü. İnsan hakları grupları yıl içinde görülen bazı vakalarda hükümetin, güvenlik güçleri ile PKK arasında yaşanan çatışmalarda sivilleri korumak için gerekli adımları atmadığını iddia etti. Aralarında insan kaçırmanın da bulunduğunu PKK saldırıları muharip olmayan sivillerin hayatlarını kaybetmesine sebep oldu. Temmuz ayında yetkililer, PKK’nın Haziran ayında kaçırdığı iddia edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın cesedini buldu. 8 Temmuz’da, PKK’lı terörist olduğu iddia edilen kişiler Hakkari’de dört araca saldırarak dört sivilin ölümüne yol açtı. PKK’nın yine Temmuz ayında Şırnak’ta bir çobanı kaçırarak öldürdüğü bildirildi. 9 Haziran günü Batman’da gerçekleşen bir PKK saldırısında 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın hayatını kaybetti. Devam eden olağanüstü hâl, hükümete, kişilerin, suç isnadı belirtilmeksizin 30 güne kadar gözaltında tutulabilmesi ve gözaltındakilerin avukata erişiminin beş güne kadar kısıtlanabilmesi yönünde geniş yetkiler sağladı. 23 Ocak tarihli bir kararname ile azami tutukluluk süresi 14 güne indirildi. Yetkililer, şüphelileri avukat erişimi olmadan 24 saate kadar alıkoyabilme imkanına sahipti. Ekim 2016’da yayınlanan bir olağanüstü hâl kararnamesi, tutukluların adli yardıma erişimleri olmaksızın 24 saat boyunca alıkonulabileceği hükmünü yeniden tesis etti ve bu durum yıl sonu itibarıyla geçerliliğini korudu. Kararnameler; savcılara avukat-müvekkil ilişkisinden doğan imtiyazları askıya alma ve sanıklar ile avukatları arasındaki görüşmeleri gözlemleme ve kayıt altına alma yetkisi tanımaktadır.

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması Madde 15 – Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Kabahatler Kanunu’nun Kumar başlıklı 34.maddesine göre Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir.Görüldüğü üzere Türk Ceza Kanunu’na göre  kumar oynatmak suç olup,  kumar oynamak suç olarak sayılmamış kabahat olarak nitelendirilmiştir.Kumar oynamak için verilecek idari para cezası 2015 yılı için 208 TL 2016 yılı içim 219 TL olarak uygulanmaktadır. Toplantı hakkı anayasada yer almasına rağmen, kanunlarda bu hakkın kısıtlanmasına yönelik çeşitli gerekçeler ortaya konulmaktadır. Kanunda, üzerlerinde silah olarak addedilebilecek eşyalar bulunan göstericilere yönelik cezalar öngörülmekte olup, yasa dışı örgütlerle bağlantılı sembollerin (slogan atmak da dâhil olmak üzere) kullanılması yasaklanmış ve gösteri esnasında şahısların yüzünün kapalı olması bir suç unsuru olarak sayılmıştır. Yasa, polislere göstericileri daha sonra tespit edebilmek ve kovuşturma yapılabilmesini sağlamak üzere tazyikli ve boyalı su kullanma yetkisi vermektedir. Yasa, aynı zamanda göstericilerin kendilerine ya da kamu düzenine karşı bir tehdit oluşturduğuna ilişkin makul şüphe olması halinde polislere, savcıdan izin almaksızın “koruma amaçlı gözaltı” yapma yetkisi tanımaktadır. Olağanüstü hâl, valiliklere, toplantı ve eylemleri yasaklama konusunda daha geniş yetkiler verdi; bu yasaklamalara yıl boyunca geniş ölçüde başvuruldu. Ulusal GüvenlikTerörle mücadele kanunu ve ceza kanunu, ulusal güvenlik gerekçesine dayanarak ifade özgürlüğünü kısıtlamak için sürekli olarak kullanıldı. Gazetecileri Koruma Komitesi ve Freedom House’un da aralarında bulunduğu kuruluşlar, PKK veya Gülen hareketini desteklemekle suçlanan gazeteciler, yazarlar, genel yayın yönetmenleri, yayıncılar, çevirmenler, hak savunucuları, avukatlar, seçilmişler ve öğrenciler hakkında kovuşturma başlatmak için yetkili makamların terörle mücadele kanununu ve ceza kanununu kullandığını bildirdi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here